ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Sunday, March 17, 2013

To parliament of Burma .

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ
ဦးပိုင္လီမိတက္ဆိုတာ
ဘယ္သူ ့ အက်ိဳးအတြက္လဲ ။

Tuesday, March 12, 2013

လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အစီရင္ခံစာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏
လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ ။ 
ဒီအစီရင္ခံစာကို 
အေကာင္အထည္ေဖၚေနတဲ့သူေတြ 
ဘာေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာလဲ ။ 
ဘာေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာလဲ ။